این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
>
.: پوستر کنگره

 آدرس دبیر خانه کنگره : اهواز ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،معاونت توسعه پژوهش و فن آوری ،
طبقه هم کف واحد 16 ، کمیته تحقیقات دانشجویی

شماره تماس 33738225-061   کد پستی 15749-61357

  Email:src95@ajums.ac.ir