این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > ساختار سازمانی همایش
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس کنگره: دکتر بهزاد شریف مخمل زاده

دبیر کنگره: دکتر اکرم آهنگر پور

دبیر علمی کنگره :علی اکبر عروجن(دانشجوی دکترای تخصصی فیزیولوژی)

دبیر اجرایی کنگره: حدیث اشرفی زاده


 آدرس دبیر خانه کنگره : اهواز ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،معاونت توسعه پژوهش و فن آوری ،
طبقه هم کف واحد 16 ، کمیته تحقیقات دانشجویی

شماره تماس 33738225-061   کد پستی 15749-61357

  Email:src95@ajums.ac.ir